Jan 11

วิธีการเขียนโครงการสัมมนา

เมื่อจะจัดสัมมนา ก่อนการสัมมนาจะจัดขึ้น ผู้จัดสัมมนาก็ต้องทำการเตรียมความพร้อมทำการบ้านโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดหัวข้อสัมมนา โดยจะเขียนออกมาเป็นโครงการสัมมนาขึ้น

ซึ่งโครงการสัมมนานี้ เป็นรายละเอียดกิจกรรมการชปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากร การดำเนินงานสัมมนาต่าง ๆ

สำหรับวิธีการเขียนโครงการสัมมนานี้ก็จะมีเป็น

1.ระบุชื่อโครงการ ชื่อที่ใช้ต้องเป็นชื่อที่สื่อได้ชัดเจนว่าสัมมนาเกี่ยวกับอะไร ต้องทำการเข้าใจสรุปความคิดรอบยอดออกมาว่าสัมมนานี้หลัก ๆ แล้ว เราจะพูดเรื่องอะไร มีรายละเอียดแตกแขนงปลีกย่อยอีกมั้ย

2.มีหลักการ และมีเหตุผลประกอบ ต้องกล่าวถึงความจำเป็นที่เราจะต้องจัดสัมมนานี้ขึ้นมา ทำไมเราต้องจัด จัดแล้วผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหลักการ และความรู้อะไรไปบ้าง

3.ต้องมีวัตถุประสงค์ ต้องแสดงความต้องการ หรือด้วยความปรารถนาในการจัดสัมมนา ว่าเป็นเพราะเราได้เล็งเห็นถึงสิ่งนั้น สิ่งนี้ว่ามีความจำเป็น แต่คนส่วนใหญ่ยังรู้ในเรื่องนั้น ๆ น้อยกันอยู่

ก็ไม่ยากนะครับ สำหรับการเขียนโครงการสัมมนาขึ้นมาสักโครงการหนึ่ง